2015 Gardiyan Alımı iş Başvurusu Formu Doldur Boy Kilo Yaş Sınırı Sınav Tarihleri

 2015 İnfaz Koruma Memuru Alımı Başvuru Formu Doldur. Gardiyanlarlık başvuru formu ne zaman yayınlanacak? Gardiyan olma şartları nelerdir. Kimler infaz koruma memuru olabilir? 2016 Gardiyanlık yaş sınırı nedir? Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatına verilen ilanda  Kimler gardiyan olabilir? istenen şartlar şu şekildedir.
İnfaz ve Koruma Memurluğu Öğrencisi Alımı Sınav İlânı
1. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü banliyö teşkilatının eleman gereksinimi için 9-10 ve 11’inci dereceli kadrolara EK-1 listede gösterilen bölgeler için 3015 infaz ve savunma memurluğu talebesi alınacaktır.
2. Sözlü imtihan ve mülakata, lisans mezunları için 2012- KPSSP3, önlisans mezunları için 2012 KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2012- KPSSP94 not cinsinde 70 ve daha da yukarı not almış olanlar müracaat yapabileceklerdir.
3. Başvurular 13 Haziran 2013 senesinde başlayıp, 20 Haziran 2013 zamanı mesai saati son bulduğu yerde erdi erecektir. Başvurular sözlü imtihan ve mülâkatın yapılacağı Ek-1 listede gösterilen Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarına veya yerel Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılacaktır. Başvuru evrakı, http://bilgiozetim.com harcaması ilgilisinden gücenme üzere yerel Cumhuriyet Başsavcılıklarınca aynı gün çabuk posta servisi ile sözlü imtihan ve mülâkatın yapılacağı adlî hüküm ilk aşama mahkemesi hakkaniyet komisyonu başkanlığına gönderilecektir. Mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarına meydana getirilen başvurularda, müracaat evrakının fiziki olarak imtihanı meydana getirecek alakalı komisyona aynı gün çabuk gönderilmesi gerekiyordur.
Adaylar sözlü imtihan ve mülakatı meydana getirecek komisyonlardan bir tek birini seçenek arzulamak üzere başvuruda bulunabileceklerdir. Birden aşırı komisyona başvurulması niteliğinde müracatlar geçersiz sayılacak, bu biçimde imtihana girenler kazanmış olsalar bile öğrenciliğe kabul edilmeyeceklerdir.
4- Sınava Alınacak Öğrenci Sayısı ve İlanı: Sözlü imtihan ve mülâkata; merkezî imtihanda (KPSS) minimum 70 not yerler arasından;
Ek-1 listede gösterilen komisyonlara verilen imtihan desturu sayısının 5 sert infaz ve savunma memurluğu talebe talibi adam ve hanımefendi kendi arasında dizilmek suretiyle çağrılacaktır. (Örneğin başkent Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına 67 adam 9 kadın infaz ve savunma memurluğu talebesi için imtihan desturu verildiğinden, imtihan ve mülakata bu sayının 5 sert olan 45 kadın ve 335 adam aday çağrılacaktır)
Sınava alınacak talebe adayları sözlü imtihan ve mülakat tarihinden evvel sınavın yapılacağı komisyonların duyuru panolarında, bununla beraber sınavın yapılacağı alan Cumhuriyet Başsavcılığının web sitesinde 01 Temmuz 2013 senesinde duyuru edilecek, ek olarak metinli bildirim yapılmayacaktır.
5. Sınav kesimi: Ek-1 listede gösterilen Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarıdır.
6. Boy-kilogram standardize zamanı: İlan edilen ekip sayısının 5 sert adayın boy-kg ölçümü 04 Temmuz 2013 ve idame eden günlerde yapılacaktır.
Sözlü imtihan ve mülakata girmeye hak kazanalar 10 Temmuz 2013 senesinde duyuru edilecektir.
7.Sözlü imtihan ve mülakat zamanı: 15 Temmuz 2013 ve idame eden günlerde yapılacaktır.
Belirlenen tarihlerde her hangi bir nedenle boy-kilogram ölçümü ile sözlü imtihan ve mülakata katılmayanların mazeretleri kabul edilmeyecektir.
8. Adaylardan başvuruda istenecek belgeler:
a) EK-2 Başvuru Formu,
b) Adlî sicil ve arşiv kaydının bulunmadığına değin beyan,
c) Öğrenim belgesinin fotokopisi,
d) Merkezî imtihan (KPSS) netice belgesinin fotokopisi,
e) Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 tane belgelik resim.
9. Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği ile Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği gereğince adayların alttaki şartları taşımaları gereklidir:
A)İnfaz ve savunma memurluğu talebe talibi olabilmek için aranacak genel şartlar:
a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde gösterilen süreler geçmiş olsa dahi; kasten işlenen bir suçtan ötürü bir sene ya da daha çok müddetle mapus cezasına yahut affa uğramış olsa dahi devletin güvenliğine aksi suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine ters suçlar, ulusal korumaya ters suçlar, yönetim sırlarına aksi suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimatı suistimal, hileli batkı, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan meydana gelen malvarlığı kıymetlerini suçsuzluğu kanıtlama ya da kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
c) Askerlikle alakası bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına ulaşmış ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş ya da yedek sınıfına geçirilmiş olmak,
B) İnfaz ve savunma memurluğu talebe talibi olabilmek için aranacak hususi şartlar:
a) En azca lise yahut muadili okul mezunu olmak,
b) Erkeklerde 170 santimetre., hanımlarda 160 santimetre.’den kısa boylu olmamak,
c) Boy uzunluğunun cm türünden bitirecek 2 ifadesiyle kilosu boşluğundaki ayrım 13′ten çok, 17′den azca olmamak.
d) Güvenlik soruşturması pozitif yönde sonuçlanmak,
e) Merkezi imtihanda (KPSS) minimum 70 not almış olmak,
f) Yapılacak sınavın bitirecek müracaat zamanı olan 20 Haziran 2013 bakımından 18 yaşını doldurmuş, merkezi imtihan (KPSS) zamanı bakımından 30 yaşını bitirmemiş olmak. (lisans mezunları için 07 Temmuz 1982 ve ertesi, önlisans ve ortaöğretim mezunları için 22 Eylül 1982 ve ertesi doğumlu olanlar imtihana başvuru edebilecektir.)
10. Sözlü Sınav ve Mülakat;
A)Sözlü imtihan;
a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleksel informasyon 40,
b) Mustafa Kemal Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20,
c) Genel kültür 40, not olmak suretiyle toplam 100 not üstünden değerlendirilecektir.
İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleksel data tespit edilirken; genel hukuk, infaz mevzuatı ve ceza infaz müessesesi idaresine ilişik konuların birinden ya da birkaçından sual sorulacaktır.
B) Mülâkat;
a) İlgilinin davranışı ve genel fiziki hali 50,
b) Bir mevzuyu kavrama ve anlatım kabiliyeti 50,
not olmak suretiyle toplam 100 not üstünden değerlendirilecektir.
Öğrenci adayının sözlü imtihanda ve mülâkatta başarıya ulaşmış sayılabilmesi için sözlü imtihan ve mülakattan her biri için 100 tam not üstünden minimum 70 not alması gereklidir.
11. Nihaî muvaffakiyet sıralaması, adayların merkezî imtihan, sözlü imtihan ve mülâkatta aldıkları puanların aritmetik averajına nazaran belirlenecektir.
Nihaî muvaffakiyet sıralaması azami not platform adaydan adım atmak suretiyle sıralanacaktır. Sözlü imtihan ve mülâkatta başarı göstermiş olmak kaydıyla hukuk fakültesi ya da hakkaniyet meslek yüksek okulu mezunlarına, mezunları kendi arasında sıralanacak, öteki kısım mezunları bu tarz şeyleri takiben sıralanacaktır.
12. Sınav netice sıralaması, sözlü imtihan ve mülâkatı meydana getiren adlî hüküm ilk aşama mahkemesi hakkaniyet komisyonu başkanlıklarına sınavın bitimini takip eden on gün içerisinde duyuru edilecektir.
13. Sınavı kazananlardan istenecek belgeler;
a) Adli sicil ve arşiv kaydı rastlanıp bulunmadığına değin metinli beyan,
b) Hakkında idame eden ceza soruşturması ya da kovuşturması rastlanıp bulunmadığına değin metinli beyan,
c) Güvenlik tahkikat ve arşiv incelemesi biçimi,
d) Askerlikle ilişiği olmadığına değin vesika,
e) Görevini daima yapmasına mani olabilecek zeka rahatsızlığı yahut bedensel kusurlu olmadığını; şaşılık, amalık, topallık, işitme kaybı, çehrede durağan(durgun) yaratı, organ noksanlığı, kekemelik ve taklidi önüne geçer bulunmadığına değin Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sıhhat heyeti tutanağı,
f) Öğrenim belgesinin özü yahut kurumca onaylı sureti,
14. Süresinde başvurmayanlar, istenen belgeleri evresinde ibraz etmeyenler ve öğrenciliğe müracaat koşullarını taşımadıkları sonradan tespit edilenlerin yerine nihaî muvaffakiyet listesindeki sıralamaya nazaran ahenk öğretimi boyunca yedek talebe alınacaktır. Eğitimin başladığı tarihten itibaren mazeretlerine bakılmaksızın talebe alınması yapılmayacaktır. Öğrencilerin hangi tahsil merkezinde tahsil görecekleri ve öğrenim takvimi sonrasında duyurulacaktır.
15. Eğitime başladıkları tarihte, esenlik tutanağı ve emniyet soruşturması işlemleri eksik olanlar için geçici kayıt yapılacaktır. Sağlık tutanağının tamamlanması ve emniyet soruşturmasının pozitif neticelenmesinden sonra kararlı kayıt yapılacaktır. Sağlık tutanağının ibraz edilememesi ya da emniyet soruşturmasının negatif neticelenmesi vaziyetinde adayların öğrencilikle ilişikleri kesilecek ve alanlarına talebe alınmayacaktır.
16. Kayıt kabul işlemleri öğrenim merkezlerinin talebe işleri sorumluları tarafınca yürütülecektir.
17. Özel Hükümler;
a) Hizmet evveli tahsil çevre talebelere, öğrenim boyunca (3000) gösterge rakamının işyar maaş katsayısı ile çarpımı kararı bulunacak oranda (duyuru zamanı bakımından 219,00 TL) maaş harçlık ödenecektir.
b) Hizmet evveli eğitimin zamanı öğrenim heyeti tarafınca belirlenen 5 maaş müddettir. Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli ana kent, Erzurum, İstanbul, Denizli ve Kahramanmaraş Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde yapılacak hizmet evveli tahsil, mecburi olarak yatılı halde sürdürülür. Eğitim merkezlerinin ve yatılı tesislerinin her mütenevvi ihtiyaçı, giderleri ve hizmet evveli tahsile alınanların resmî giysi ve harçlıkları Bakanlık bütçesinden karşılanır.
c) Eğitim görenler, tahsil zamanı içerisinde şahıslarına öğretilen mevzularda metinli, sözlü ve/ya da tatbiki imtihana alınacaktır. Hizmet evveli öğretimi muvaffakiyet ile tamamlayan infaz ve savunma memurluğu öğrencilerinin infaz ve savunma memurluğuna atamaları yapılacaktır. Başarısız olan talebelerin tahsil merkezi ile ilişiği kesilecektir.
d) Başarısızlıkları ya da esenlik vaziyetleri dışında rastgele bir nedenle öğrenciliği bitti erdirilenler ya da isteği ile öğrencilikten ayrılanlar, zorunlu hizmet müddetini bitirmeden görevinden çekilenler ile göreviyle ilişiği kesilenlerden, kendileri için yapılma yer alan tüm giderler 2 sert fazlasıyla beraber geri alınır.
e) Hizmet evveli öğrenim görerek ataması yapılanlar her tedris senesi karşılığında 2 sene zaman ile zorunlu hizmetle yükümlüdürler. DUYURULUR
Gardiyanlık temin edilmesi, infaz savunma memuru alımı 2015 gardiyanlık puanları, 2015 infaz koruma memuru alımları hakkında başvuruları için yorum yazanlar lüten telefon ve adres paylaşmayın.


EmoticonEmoticon