Trafik Cezası İtiraz Dilekçesi Nasıl Yazılır Örneği İndir 2015

. Trafikte meydana getirilen hatalı uygulamalar neticesinde bir fazlaca şoför ceza yemektedir. Tabi kimse suçlu bulunduğunu kabul arzu. Ben Trafik Polislerimizin Hatalı Uygulama yapacağını hiç zannetmiyorum, bununla birlikte yurttaşlarımızın en naturel haklarından biri yazılan cezaya itiraz etmektir. http://bilgiozetim.com Sizlere Trafik Cezasına Nasıl itiraz edebilirsiniz yani özetleyen bir paylaşım sunuyoruz. Trafik cezasına Nasıl  itiraz edilir trafik cezasına itiraz dilekçesi örneği word dosyası. Trafik cezası itiraz dilekçesi nasıl hazırlanır örnekleri

Bu dilekçeyi, bulunduğnuz alan trafik mahkemesine bulunmuyorsa trafik mahkemesi olarak göreve getirilmiş Sulh Ceza Mahkemesine ibraz faktörüz icap eder.Dilekçe ile beraber size tebellüğ edilen ceza raporu ile nüfus cüzdanınıda ilave etmeniz yararınızadır.

Trafik Cezasına İtiraz İçin Dilekçe Örneği;

SULH CEZA MAHKEMESİNE
……….. (Suç Yeri Mahkemesi)

İTİRAZ EDEN : Tc Kimlik Numarası ve Açık Kimlik Bilgileri ad soyisim baba ismi vs. ve adres detayları yazılmalıdır. TC Kimlik Numarası Önemli

İtiraza konu tutanağın tanzim tarihi : ……/……/2015
İtiraza konu tutanağın tebellüğ tarihi : …../…../2015

İtiraz konusu : Suç Yeri (Örn:Kırşehir)Trafik denetleme şube müdürlüğü, …..amirliği`nin …. tarih ….. seri,….sıra no.lu trafik ceza tutanağında yazılı para cezasının iptali hakkındaki.

AÇIKLAMALALAR :
1- 34 XX 111 tescil plakasına kayıtlı özel otomobilimin; karayolları trafik yasası`nun ….maddesi hükmüne istinaden “….” suçunun işlendiği gerekçesiyle gıyabımda kesilen ekte sunulu …tarihli, toplam … TL. bedelli trafik cezası tutanağı düzenlenip, …. tarihinde tarafıma tebliğ edilmiştir.
2- Yukarıda detayları metinli trafik ceza raporu, aracımın tescil plakasına göre …. senesinde gıyabımda değiştirilmiş ve tarafıma aylar geçtikten sonrasında kısaca ….. senesinde bildiri edilmiştir.
“Trafik ücret cezalarının tahsilinde ve takibinde tatbik edilecek temel ve yöntemler ile kullanılacak belgeler hakkındaki yönetmelik”in “tescil plakasına göre tertip eden tutanaklar için yapılacaklar uygulamalar” başlıklı 10. madde;
“Karayolları trafik kanununun 116. maddesi hükümleri gereğince,
görevlilerce yetki hudutları içinde tescil plakasına göre
tertip edilen tutanaklar;
a) Aracın kayıtlı olduğu kuruluştan arşiv kayıtlarına göre vasıta sahibi ya da işleteni belirlenerek (aniden oldukça ise ilk sıradaki) tutanağın kof kalan bölgeleri yerleştirilerek ilgiliye 7201 sayılı tebligat yasası hükümleri uyarınca bildiri edilir ve tutanağın bir nüshası takip ve öğrenim için alakalı mal sandığına gönderilir. Tebligat fonksiyonuna yedi iş günü içerisinde başlanır. meydana getirilen tebligatta bu biçimde tatbik edilen cezalar için, bildiri tarihinden itibaren bir hafta içerisinde yetkiye sahip
mahkemeye itiraz edebilecekleri belirtilir. İtiraz, ödemeyi ve ödeme ile alakalı süreyi durdurur. bununla birlikte itiraz üstüne verilen kararlar kesindir. Hükmünü amirdir.

Söz konusu madde kararı gereğince, tertip eden trafik ceza raporunun muhataba kısaca tarafıma bildiri edilmesi fonksiyonuna 7 (yedi) gün içerisinde başlanması gerekiyordur.
Ancak ekte sunulu tutanakta da görüleceği suretiyle kaide ihlalinin üretildiği iddia edilen tarih ile tebligat zamanı içinde uzun bir süre yer verilmiştir. Tebligatın alakalı yönetmelik hükmüne göre yapılmadığı aşikârdır. Tutanak …… senesinde düzenlenmiştir ve aleni yönetmelik hükmüne göre tebligat işlemlerinin en geç ….. evveliyatına değin (tutanağın düzenlenmiş olduğu tarihten sonraki 7.gün) yapılma olmalıyken, tutanağın tarafıma aylar sonrasında bildiri edilmesi yöntem ve yasaya terslik teşkil eder.
3- Öte taraftan, mevzubahis ceza tutanağında belirtilmiş olan “……” suçu tarafımdan işlenmemiştir. Tutanağın düzenlenmiş olduğu tarih aylar evveli olmakla temel yasa`dan meydana gelen müdafaa hakkım da kısıtlanmış yer verilmiştir. Söz mevzusu yönetmeliğe marjinal olarak meydana getirilen tebligat, itiraz etmemdeki haklılık gerekçelerimi de yok edecek bir müddette yapılmıştır.
Bu nedenle mevzubahis yönetmelik`in 10/a. materyali de göz karşısına alınarak yasaya marjinal olarak bildiri edilen itiraza mevzu trafik tutanağında metinli ücret cezasının iptaline hüküm verilmesi gerekiyordur. Bu mevzuya ait olarak İstanbul 3. barış ceza mahkemesi`nin
22.05.2006 tarihindeki, 2006/129 d.iş, 2006/129k. no.lu dosyasından verilen ve ekte sunduğum hüküm da itirazlarım doğrultusundadır.

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığım sebeplerle;

İtirazımın kabulü ile yasalara marjinal olarak tertip edilen trafik ceza tutanağında metinli ücret cezasının iptaline hüküm verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

itiraz eden
.İsim adres………………

Ekleri :
1- İtiraza mevzu trafik denetleme şube müdürlüğü, …… amirliği`nin …. tarih
….seri,… sıra no.lu trafik ceza raporu fotokopisi.
2- ….. plakalı aracıma ilişkin iki tane ruhsat fotokopisi.
3- Nüfus cüzdanı sureti.
biçimindeki örnek bir dilekçeyi şahsınıza uyarlayarak dava açabilirsiniz.


EmoticonEmoticon